Algemene voorwaarden

Aanmelding

Bij aanmelding voor één van onze programma’s ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Tariefstelling, facturatie en betaling

Het tarief voor het gekozen programma staat vermeld op onze website of de site van een boekingsplatform. Indien de facturatie niet verloopt via boekingsplatform geldt het volgende. Na afronding van het leerproduct ontvang je de factuur. Deze dient binnen 14 dagen te zijn betaald. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is Succesvol tot én met Pensioen gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen. Zo ook alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Verhindering

Als je verhindert bent voor een gesprek dan kan je je telefonisch afmelden tot uiterlijk 24 uur van te voren. Bij annulering binnen 24 uur wordt de afspraak alsnog in rekening gebracht tegen het tarief van € 200,- exclusief BTW.

Aansprakelijkheid

Succesvol tot én met Pensioen (inclusief de door Succesvol tot én met Pensioen ingeschakelde organisaties en personen) is tegenover jou slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, maar maximaal voor een bedrag van de hoogte van het tarief van het door jou gekozen leerproduct per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd. Succesvol tot én met Pensioen is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade en gederfde winst.
Als je de mogelijkheid hebt de schade te verhalen op een verzekeringsmaatschappij dien je dit eerst te doen.
Op de overeenkomst en de relatie met jou is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen indien er sprake is van een duidelijke vergissing geen rechten worden ontleend.

Privacy

Succesvol tot én met Pensioen respecteert jouw privacy. Persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt, op welke wijze dan ook, zullen niet aan derden worden verstrekt. Succesvol tot én met Pensioen conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen leveren.

Goede vraag

Eerder stoppen met werken

Stop! Stel jezelf eerst een paar goede vragen voordat je besluit eerder te stoppen met werken. Breng je mogelijkheden in kaart.

Prettig werken tot pensioen

Wat je leeftijd ook is, iedereen wil prettig kunnen werken. Gelukkig is er veel mogelijk. Ook tot en met jouw pensioen.

Wat te doen na je pensioen

Weet jij al wat je gaat doen als je met pensioen gaat? Wij hebben veel ervaring met een goede voorbereiding op een fijn pensioen.

Tegemoetkoming kosten

De kans dat je werkgever een pensioencursus voor een deel of zelfs helemaal voor je betaalt, is best groot. Ontdek hoe je daar achter komt.